Obchodní podmínky

Prodávajícím se ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek označuje společnost SVK media sro, se sídlem Zadunajská cesta 16, 851 01 Bratislava, IČO: 46 083 430, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č .: 71544 / B ( dále jen jako "prodávající").

E-mail: info@sportheaters.cz
Tel.č.: +421 911 014 640

Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele tel. č .: 02/58272 172-3 fax č .: 02/58272 170

 1. Zboží je možné vybírat prohlížením katalogu na těchto našich webových stránkách www.sportheaters.cz nebo s pomocí operátora na lince +421 911 014 640 (Po - Pá: 9:00 - 17:00).
 2. Při objednávání přes internet uveďte prosím následující údaje:
  - Pokud nakupujete jako spotřebitel, tj jako fyzická osoba, která nejedná při uzavírání smlouvy na dálku v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte jméno a příjmení, adresu. Současně uveďte Vaše telefonní číslo a e-mail.
  -  Pokud nakupujete v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností, uveďte také obchodní jméno, IČ, DIČ a místo podnikání nebo sídlo
 3. Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Detaily objednávky a předpokládaný termín dodání zboží až ke kupujícímu s vámi dohodneme e-mailem. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.
 4. Doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího neznamená uzavření kupní smlouvy. Po obdržení potvrzení o přijetí objednávky dochází k ověření dostupnosti zboží ze strany prodávajícího a kupní smlouva je uzavřena až závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailového potvrzení, že je zboží připraveno k vyzvednutí, resp., Že byl expedováno.
 5. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Zboží však obvykle expedujeme do 3 pracovních dnů. Dodání zboží provádíme během pracovních dní od 9:00 - 18:00, o přesném dni expedice a dodání zboží vás budeme informovat e-mailem.
 6. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám.
 7. Při přebírání zboží Vám doručíme doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH Vám bude odeslán v den platby formou e-mailu a originál daňového dokladu spolu s dodaným zbožím. Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží nebo se:
  a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, 
  b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, 
  c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží sjednaného ve smlouvě ukončil výrobu nebo provedl takové významné změny, které znemožnily plnění závazků prodávajícího ze smlouvy nebo z důvodu vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené v těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v internetovém obchodě. Prodávající je povinen kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané ve smlouvě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet uvedený kupujícím.
 9. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu. V této lhůtě má kupující právo zboží rozbalit a vyzkoušet podobně jako při nákupu v tradičním kamenném obchodě. Vyzkoušet však neznamená začít zboží používat a poté je vrátit prodejci. Výjimku tvoří zboží, které je z hygienického hlediska omezeno zákonem (např. ponožky, plavky, spodní prádlo atd.). Takové zboží nelze vrátit nebo vyměnit ani v zákonné lhůtě.
 10. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím v listinné podobě nebo e-mailem na adresu: info@sportheaters.cz způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že od smlouvy odstoupil. Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud se tak rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy podepsané vaší osobou, ve kterém uvedete své jméno a příjmení, adresu, číslo objednávky, datum objednávky a číslo účtu pro finanční vyrovnání.
 11. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, bude od počátku zrušena i jakákoli dodatečná smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
 12. Zboží spolu s dokladem o koupi vraťte nejpozději do 14 dnů od data převzetí zboží doporučeně na adresu: SVK media s.r.o., Zadunajská cesta 16, 851 01 Bratislava. Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen dodat prodávajícímu kompletní zboží včetně kompletní dokumentace. Zboží musí být nepoškozené, nepoužité, čisté, v původním obalu a s připevněnými vysačkami, použitelné pro další prodej. Doporučujeme zboží pojistit. Zásilky na dobírku nebudou prodávajícím akceptovány. Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na dodání zvolené kupujícím a náklady na nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající obdrží oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Vrácení bude provedeno stejným způsobem, jaký kupující použil pro svou platbu. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby za předpokladu, že v souvislosti s tím nebudou kupujícímu účtovány žádné další poplatky.
 13. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.
 14. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši, náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.
 15. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží (spolu se všemi platbami, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků) ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. doručen nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. zpět prodávajícímu.
 16. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 55 Kč do 2 750 Kč.
 17. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
 18. Kupující (Spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
  a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby, 
  b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, 
  c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze, 
  d) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, 
  e) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil, 
  f) prodej knih nedodávaných v ochranném obalu, 
  g) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 19. Kupující může výměnu provést: zasláním zboží doporučeně na adresu: SVK media s.r.o., Zadunajská cesta 16, 851 01 Bratislava.  Zákazníci mohou zboží vyměnit bez udání důvodu. V případě výměny zasláním na výše uvedenou adresu je kupující povinen zboží určené k výměně dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zboží musí být vráceno v původním obalu. Zboží musí být nepoškozené, nepoužité, čisté, v původním obalu a prodejné s připevněnými vysačkami. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi. Kupující může zboží vždy vyměnit za výrobek stejné nebo vyšší hodnoty, než je kupní cena původního výrobku. V případě výrobku s vyšší cenou doplatí kupující rozdíl v ceně.  Při první výměně zboží neúčtuje prodávající žádné balné ani poštovné spojené s výměnou. Zboží lze vyměnit pouze v případě, že prodávající má zboží, které má být vyměněno, v době výměny na skladě. Kupující může zboží vyměnit pouze zasláním na adresu prodávajícího uvedenou v tomto článku. Doporučujeme, aby byl balíček zaslán pojištěný nebo s dodacím listem. Prodávající nepřijímá dobírku. Kupující je povinen do 14 dnů od převzetí zboží přiložit do zásilky fakturu (pořídit si její kopii) a vzorový formulář pro výměnu zboží.
 20. Kupní cena zboží Vám bude vždy potvrzena v upřesnění objednávky e-mailem. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.
 21. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak. Běžná cena znamená cenu zboží, za kterou předmětné zboží nabízíme bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta cena, která lépe odráží cenovou hladinu daného výrobku v daném čase na trhu. Pokud povaha výrobků - Erotické zboží a / nebo Alkoholické nápoje, vyžaduje ověření věku Kupujícího ve smyslu zákona č. 445/1990 Sb. kterým se upravují podmínky prodeje a rozšiřování tisku a jiných věcí způsobilých ohrozit mravnost, resp. zákona č. 219/1996 CFU o ochraně před zneužíváním alkoholických nápojů a o zřizování a provozu protialkoholních záchytných pokojů ve znění pozdějších předpisů, je Kupující před vstupem do sekce Erotické zboží a / nebo Alkoholické nápoje, povinen potvrdit svůj věk. Pokud Kupující splňuje věkovou podmínku minimálně 18 let, může si z nabídky Prodávajícího v uvedených sekcích vytvořit objednávku. Potvrzení věku uchovává Prodávající pro případ ověření.
 22. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.
 23. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy kupujícího nebo telefonního čisla/Email adresy kupujicího. Kupující je oprávněn důkladně zkontrolovat zboží, jakož i jeho obal, při jeho převzetí od přepravce / kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutné v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zaznamená do dokladu o převzetí zboží.
  Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději v čase, který je určen při jednotlivých přepravních společností v dokumentu "Způsoby doručení" a "Reklamace". Nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného zboží lze uplatnit, pokud se prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
 24. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci nebo z důvodu ukončení jeho výroby prodávající neprodleně informuje kupujícího o důvodu nedodání. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny kupujícímu ve lhůtě 14 kalendářních dnů stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.
 25. Body 8. až 16. těchto všeobecných obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele.
 26. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím SVK media sro, se sídlem Zadunajská cesta 16, 851 01 Bratislava, IČO: 46 083 430 je Slovenská obchodní inspekce Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 , www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "RSO") na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.
 27. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce v sekci Ochrana soukromí. Kupující bere na vědomí, že je povinen prodávajícímu poskytnout osobní údaje ve správné a pravdivé formě a je také povinen informovat prodávajícího o každé změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl, jsou správné.
 28. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.
 29. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Obchodního zákoníku (v případě pokud kupující nevystupuje jako spotřebitel), zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
 30. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 31. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Plotny uzavřena smlouva se však řídí všeobecnými obchodními podmínkami v čase, ve kterém byla uzavřena. je splněna umístěním na internetové stránce www.sportheaters.cz.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 01/10/2018

INTERNETBANKING

Pro zkvalitnění našich služeb používáme na stránkách cookies. Pokračováním na této stránce vyjadřujete souhlas s používáním všech cookies. Více informací naleznete v sekci ochrana soukromí.