Ochrana soukromí

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úspěch každé společnosti je ovlivňován různými faktory, mezi ty nejzásadnější určitě patří snaha společnosti poskytovat služby a zboží v oblasti svého působení v co nejvyšší kvalitě, za účelem dosažení maximální možné míry spokojenosti ze strany zákazníka.

Společnost SVK media s. r. o. klade vysoký důraz na zpracování osobních údajů v souladu s platnou legislativou a její dodržování v předmětné oblasti povyšuje na úroveň základních zásad a principů svého řízení.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že Vaše soukromí je pro nás mimořádně důležité. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů jsme vypracovali, abychom vám poskytli důkladné informace o tom, jak se vaše osobní údaje používají na stránce www.sportheaters.cz pro účely poskytování informací a prodeje našich výrobků, jakož i za účelem zajištění udržitelného zlepšování a řízení kvality našich produktů a služeb s cílem poskytnout vám komplexní servis vždy, když s námi komunikujete v digitálním online světě.

 

OBECNÉ USTANOVENÍ

Abychom mohli zajistit účinné fungování našich služeb a tedy abychom vám mohli dodávat zboží a poskytovat související služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Toto Oznámení je vypracováno v souladu s evropskými právními předpisy (především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) a také v souladu s národní legislativou (především zákonem č.18 / 2018 Sb.) O ochraně osobních údajů. Poskytuje komplexní informace o tom, jak Společnost v postavení provozovatele zpracovává resp. shromažďuje, chrání, uchovává, používá, sdílí a vymazává vaše osobní údaje. Kromě uvedeného vám tímto dále poskytujeme informace týkající se vašich nároků, jakož i způsob, jakým se vašeho práva v předmětné oblasti můžete účinně domáhat.

 

PROVOZOVATEL OSOBNÍCH DAT

Při návštěvě stránky www.sportheaters.cz máte možnost zakoupit si produkty uvedené na předmětné stránce od společnosti SVK media s. r. o. , Která je provozovatelem této internetové stránky a která bude vaše osobní údaje v postavení provozovatele zpracovávat.

Obchodní jméno: SVK media s.r.o.
Sídlo: Hodálova 3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46083430
E-mail: info@sportheaters.cz
Tel.č.: +421 904 177 561

zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 71544 / B

(Dále jen "Společnost")

Upozorňujeme, že Společnost si vyhrazuje právo tyto kontaktní údaje kdykoliv změnit. Aktuální kontaktní údaje vždy najdete v části OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ na internetové stránce www.sportheaters.cz.

 

VYMEZENÍ A OBLAST OSOBNÍCH ÚDAJŮ KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

 • Informace o totožnosti - jsou to informace související s identifikací vaší osoby především jako smluvní strany - jde zejména o tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště.
 • Kontaktní údaje - jsou to informace, které používáme hlavně nato, abychom vám mohli zasílat objednané zboží, případě vás informovat o nových produktech, akcích i aby bylo možné s vámi sdílet naše propagační materiály - jde zejména o tyto údaje: doručovací adresa, e -mailové adresa a vaše telefonní číslo.
 • Zákaznické údaje - údaje o poskytnutých plněních - jsou to informace sloužící především na zkvalitnění zákaznického servisu jakož i na ochranu právních nároků Společnosti -Jde zejména o tyto údaje: údaje o dodaném zboží, platební historie a disciplíně zákazníka.

Zpracováváme vždy pouze přesné osobní údaje a vždy jen za předem stanoveným účelem.

 

DEFINICE ÚČELU, PRÁVNÍCH ZÁKLADŮ A DOBY ZPRACOVÁNÍ

 • PRODEJ ZBOŽÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY - osobní údaje zpracováváme při prodeji zboží zákazníkem (sportovního náčiní, oblečení, sportovních doplňků) a poskytování souvisejících služeb (výměny produktů reklamace) .Vaše osobní údaje za tímto účelem používáme zejména na zpracování vaší objednávky, zajištění přijetí vaší platby, splnění požadavků podle našich smluvních podmínek, dodání produktů, které jste si objednali a v případě potřeby výměnu produktů nebo vrácení peněz. Pro tyto účely vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy a / nebo našeho oprávněného zájmu (zejména v případě, když s námi jednáte jako zaměstnanec, zástupce nebo jiná pověřená osoba zákazníka a nemáme s vámi z tohoto důvodu žádný smluvní vztah - hlavně za účelem identifikace kontaktní osoby na kterou se v případě sporných nároků můžeme odvolávat). Pro tento účel vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu záručních lhůt na zboží a po dobu promlčecích lhůt, pokud delší lhůta uchování nevyplývá z jiných účelů zpracování.
 • REKLAMACE - li jako náš zákazník zastáváte názor, že plnění poskytnuté ze strany Společnosti vykazuje chyby, jste oprávněn zboží nebo službu reklamovat v souladu s příslušnými předpisy občanského práva a v souladu s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami. Právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem vyřízení reklamací je plnění ze smlouvy a také splnění zákonné povinnosti Společnosti. Pro tento účel vaše osobní údaje uchováváme po dobu vyřízení reklamace, po dobu nezbytnou k uplatnění našich právních nároků, případně po delší dobu, pokud tak stanoví jiný účel zpracování.
 • ZÁKAZNICKÝ SERVIS - Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zveřejněného na naší internetové stránce, telefonicky nebo jiným způsobem, budeme vámi sdělené údaje uchovávat do vybavení vašeho požadavku, případně po dobu nezbytnou k uplatnění našich právních nároků. Zpracovávání vašich údajů za tímto účelem je prováděné na právním základě oprávněných zájmů Společnosti na zabezpečení plnohodnotného a kvalitního přístupu k zákazníkovi směřujícího k jeho uspokojení.
 • VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK - Pokud je faktura za vámi koupené zboží splatná, avšak ne uhrazena, jsme oprávněni vám zasílat upomínky i podstoupit všechny právní kroky směřující k jejímu uhrazení, a to až do doby, než dojde k řádnému uhrazení plné výšky vzniklé pohledávky. Právní základem je oprávněný zájem Společnosti na zajištění výkonu jejích práv a údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k uplatnění našich právních nároků.
 • ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ DOKLADY - Osobní údaje uvedené na účetních a daňových dokladech jsou zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti. Výše uvedené tedy znamená, že v souladu se zákonnými požadavky upravujícími archivaci účetních dokladů, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje na nich uvedeny. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění zákonných povinností a budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušným předpisům.
 • MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE - Vaše osobní údaje využíváme i za účelem zasílání novinek o našem zboží a službách a jiných obchodních sděleních souvisejících s naším zbožím a službami. Jde především o novinky a nabídky, které by pro vás mohly být na základě vašich předchozích nákupů zajímavé. Novinky a obdobné obchodní sdělení vám budeme zasílat na vámi uvedeny kontaktní údaje.

  Předmětné zpracovávání probíhá na právním základě vašeho souhlasu, který je dobrovolný, kdykoliv odvolatelný a který nám můžete dobrovolně udělit během procházení naší webové stránky. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat zasláním prosté žádosti na adresu koordinátora ochrany osobních údajů uvedenou v tomto oznámení. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu platnosti souhlasu a tedy do té doby, než odvoláte svůj souhlas. Pokud svůj souhlas s předmětným zpracováváním odvoláte, s okamžitou účinností přestaneme vaše osobní údaje pro marketingové účely zpracovávat.

  Pokud je toto zpracování prováděno na základě našeho oprávněného zájmu na zvyšování efektivity prodeje, budeme vaše údaje pro tento účel zpracovávat po dobu 24 měsíců resp. dokud nevyjádříte nesouhlas nebo námitky proti takovému zpracování - v takovém případě bude zpracování okamžitě ukončeno.

 

SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje, které zpracováváme výše uvedeným způsobem, můžeme sdílet s třetími stranami, které zajišťují některé služby související s podporou našich služeb. Jde především o poskytování softwarových nástrojů, administrativní podporu a pod.

Tyto subjekty jsou zejména v postavení třetích stran případně zprostředkovatelů při zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména:

Partneři zabezpečující podporu a efektivní poskytování našich služeb:

 • se subjekty zabezpečujícími dodání zboží (zejména Slovenská pošta, DPD a pod.)
 • se subjekty zabezpečujícími odesílání dotazníku spokojenosti (Heureka.sk apod.)
 • k části vašich osobních údajů mohou mít přístup dodavatelé našich IT systémů a souvisejících služeb i poskytovatelé cloudových řešení, kteří se nacházejí v postavení zprostředkovatele,

k některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup i externí auditoři daňoví poradci, právníci, pokud je to nutné k vymáhání nebo zaúčtování pohledávek, ochranu našich oprávněných zájmů nebo zájmů pojišťovny v případě řešení pojistných událostí.

Státní orgány

 • pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí veřejné orgány se žádostí o poskytnutí informací jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budeme na základě zákona nebo jiných aktů povinni v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit.
   

V případě, že dochází k jakékoli formě zpracovávání vašich osobních údajů které uskutečňuje jménem Společnosti jiný subjekt, Společnost garantuje minimálně stejnou míru ochrany zpracovávání, jak stanovuje toto Oznámení. Společnost uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů se zprostředkovatelem pouze v případě, jestliže tento přijal dostatečné technické a organizační opatření tak, aby zpracovávání splňovalo požadavky platných právních předpisů a probíhalo v souladu s tímto Oznámením, tedy aby zaručilo ochranu vašich práv.

 

VAŠE PRÁVA V POSTAVENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s platnými právními předpisy máte jako dotyčná osoba právo požadovat informace o způsobech zpracování vašich osobních údajů, o způsobech nakládání s těmito údaji jakož i další práva níže uvedeny. Vaše žádost bude vyřízena neprodleně hned po jejím řádném doručení Společnosti nebo stanovenému Koordinátorovi ochrany osobních údajů. V některých případech, kde se od nás legálně vyžaduje zpracovávat vaše údaje způsobem, jakým to děláme, musíme odmítnout vyhovění vašim požadavkům, avšak v takovém případě vám uvedeme naše důvody.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM - máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům. To zahrnuje zejména tyto informace:

 • účely zpracování - proč máme vaše osobní údaje;
 • kategorie osobních údajů - jaké kategorie údajů máme;
 • co děláme s vašimi osobními údaji;
 • kdo má přístup k vašim osobním údajům (a kde se nacházejí)
 • kam mohou být přeneseny vaše osobní údaje;
 • jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje;
 • pokud jste neposkytli své osobní údaje přímo nám, jak jsme je získali;
 • ohledně vašich práv podle platných zákonů a informace o možnosti omezit zpracování
 • pokud použijeme vaše osobní údaje na jakékoliv automatizované rozhodování a jak to uděláme.

OPRAVA OSOBNÍCH DAT - Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů, které s námi sdílíte.

VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH DAT - Pokud již s námi nechcete komunikovat nebo nechcete, abychom měli vaše osobní údaje, máte právo požádat nás o vymazání všech vašich osobních údajů z našich systémů. Berte však na vědomí, že mohou existovat právní závazky, které musíme dodržovat a které nás nutí zamítnout vaše požadavky. Dále také v souladu s platnou legislativou smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, jejichž pověřujeme) vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, který jste nám dříve poskytli.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU - Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě, pokud neexistuje jiný právní základ pro další zpracování, vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme.

PŘENOSNOST OSOBNÍCH DAT - Máte právo získat kopii vašich osobních údajů na jejich přenos do jiné společnosti.

PRÁVO NAMÍTNE - V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace kdykoliv namítat proti takovému zpracování. Pokud se v takovém případě neprokáží naše oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud se neprokáže, že tyto údaje jsou potřebné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu jejich vymažeme.

OMEZIT ZPŮSOB, JAKÝM POUŽÍVÁME A ZPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE - Máte také právo říci nám, abychom přestali používat vaše osobní údaje konkrétním způsobem (například nechcete, abychom vás profilovali z marketingových důvodů nebo vám posílali marketingové zprávy). 

STÍŽNOST NA ÚŘADU PRO OCHRANU SOUKROMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY - Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraniční 4826/12, 820 07 Bratislava 27. Internetová stránka úřadu www.dataprotection.gov. sk.

V případě pokud budete chtít využít kterékoliv ze svých práv, prosíme neváhejte písemně kontaktovat koordinátora ochrany osobních údajů:

Kontaktní osobou pro oblast ochrany osobních údajů je pan Tomáš Bartalský. Na tuto osobu se můžete obrátit v případě jakýchkoliv žádostí a připomínek týkajících se výkonu vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů:
E-mail: bartalsky@svkmedia.sk
Poštovní adresa: SVK media s. r. o. - Tomáš Bartalský, Hodálova 3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.

Pokud jste s naší odpovědí nebyly spokojený a domníváte se, že zpracováváme Vaše osobní údaje nesprávné, mate možnost obrátit se přímo na kontrolní orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, bližší informace naleznete na jeho internetové stránce: https://dataprotection.gov.sk/ÚOOÚ/

 

AKTUALIZACE ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ

S odbornou péčí jsme zavedli a pravidelně udržujeme vhodná technická a organizační opatření vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti nad nám svěřenými údaji. S cílem minimalizovat hrozící riziko pro vás jako dotčené osoby, pravidelně prověřujeme úroveň technických a organizačních opatření, přičemž vždy důkladně zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁVÁNÍ DAT Z ONLINE PROSTŘEDÍ A O COOKIES

CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT O COOKIES?

Společnost na internetové stránce www.sportheaters.cz využívá cookies především za účelem dosažení vaší spokojenosti při návštěvě a orientaci na naší internetové stránce, jakož i pro účely reklamy během vašich budoucích návštěv na jiných internetových stránkách.

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do počítače nebo mobilního zařízení, když navštívíte nějakou internetovou stránku. Nezabírají mnoho místa a po expiraci se automaticky vymažou. Platnost některých cookies skončí na konci vaší internetové relace, zatímco jiné se na určitý čas uloží.

Jelikož Společnost mezi základní etické principy zpracování zařazuje s vysokým důrazem transparentnost, nižší předkládáme detailní přehled druhů souborů cookies, které využíváme a proč:

 • Nezbytné cookies - cookies zajišťující řádnou funkcionalitu internetové stránky
  Tyto soubory jsou nezbytné pro zajištění řádné funkcionality internetové stránky a umožňují například následující: 
  - zapamatovat si místo, ke kterému jste se dostali v určité postupnosti
  - zapamatovat si obsah vašeho nákupního seznamu
 • Funkční cookies a analytické cookies
  Tyto soubory zajišťují především pohodlnější prohlížení stránky a zvyšují vaši úroveň komfortu při samotném nákupu. Tyto soubory cookies nám umožní analyzovat používání internetové stránky: 
  - zapamatovat si vaše přihlašovací údaje, 
  - zapamatovat si vaše nastavení, například grafický vzhled stránky, velikost textu a pod.
  - zajistit bezpečnost po přihlášení, 
  - zajistit jednotné působení celé stránky, 
  - zaznamenávají jazyk uživatele pro usnadnění prohlížení stránek, 
  - umožňují nám vaše údaje poskytnout našim partnerem, který následně mohou prostřednictvím našich webových stránek nabízet své služby. Údaje budou sloužit výlučně k poskytování služeb nebo produktů,
 • Cílené cookies - marketingové cookies
  Stránka www.sportheaters.cz dále může využívat soubory cookies sloužící k tomu, abychom získali informace o produktech aslužbách které jste navštívili a které vás zaujaly. Díky tomuto typu cookies vám můžeme nabízet obsah upravený na míru, a během procházení webových stránek můžeme zobrazovat reklamu odpovídající přímo vaším preferencím. Tyto soubory cookies nám umožňují neustálé zlepšování naší internetové stránky, takže nakupování se stává pro vás lehčím a příjemnějším. Tyto soubory zaroveň slouží ke zlepšení marketingové komunikace, kterou posíláme našim zákazníkům.

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN
 

S využitím poskytovatelů analytických služeb v pozici třetích stran při návštěvě naší stránky shromažďujeme určité údaje, které nám pomáhají analyzovat, jak návštěvníci procházejí po internetové stránce www.sportheaters.cz a vytvářet tak kombinované statistiky o používání internetové stránky. Mezi tyto informace patří zejména IP-adresa, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, časy vašich návštěv, zobrazení stránek a odkazy na věci, které vás zaujaly a na které kliknete. Na našich webech nebo v e-mailových zprávách používáme soubory cookies, pixlové značky, průhledné soubory GIF nebo jiné podobné nástroje, které nám pomáhají uvedené informace shromažďovat a analyzovat.

Informace získané na základě výše uvedených postupů využíváme k poskytování relevantnějšími obsahu na naší internetové stránce, na měření efektivity našich reklam, k identifikaci a opravu problémů jakož i na zlepšení vaší zkušenosti a celkového dojmu z prohlížení naší stránky. Na poskytování online reklamy v našem jménu můžeme využívat i služby třetí strany - jednoho nebo více poskytovatelů služeb, kteří za účelem odesílání cílené reklamy mohou shromažďovat informace o vašich návštěvách na naší internetové stránce prostřednictvím využití pixlových značek jako i dalších obdobných e-technologií.

Více informací o těchto praktikách a způsob, jak odmítnout takové shromažďování a používání údajů třetí stranou - našimi poskytovateli služeb - najdete na internetové stránce www.Networkadvertising.org

PRÁVNÍ ZÁKLAD

V případě, že při zaznamenávání bude možné identifikovat osobu, která si prohlíží naši webovou stránku, půjde o zpracovávání osobních údajů. Toto zpracovávání provádíme obecně na právním základě vašeho souhlasu. Pokud jde o zpracování vašich údajů souvisejících zejména se sledováním vašich aktivit a jejich vyhodnocováním, půjde o právní základ - oprávněný zájem společnosti, tedy náš zájem nabídnout vám co nejefektivnější nastavení služeb během vaší aktivity ve vztahu s naší společností a to i včetně přímou reklamu.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Údaje související s prohlížením naší webové stránky jsou uchovávány v závislosti na nastavení cookies. Údaje, které spojujeme s údaji z cookies uchováváme během trvání vašeho souhlasu nebo během trvání smluvního vztahu mezi vámi a naší společností, v opačném případě se bude jednat o anonymizované údaje.

NASTAVENÍ INTERNETOVÉHO PROHLÍŽEČE

Soubory cookies jakož i shromažďování vašich údajů prostřednictvím výše uvedených technologií můžete kontrolovat podle vašeho uvážení přímo ve vašem internetovém prohlížeči. Pokud předmětné technologie chcete omezit nebo zablokovat, můžete změnit nastavení prohlížeče tak, že zabráníte určitým technologiím aby shromažďovali jednotlivé informace bez vašeho výslovného souhlasu. Zjistit podrobný postup o tom jak to funguje ve vašem prohlížeči, můžete zde:

Nastaveními internetového prohlížeče můžete přijít o přístup k určitému obsahu, nebo může dojít k vážnému zhoršení komfortu při prohlížení internetových stránek i používání naší stránky. V takovém případě nejsme žádným způsobem odpovědní za následky způsobené změněným chováním naší stránky, které je způsobeno zakázáním využívání souborů cookies potřebných pro jinak správné fungování internetové stránky.

V návaznosti na uvedené vám dáváme do pozornosti, že v případě pokud máte zájem dozvědět se více o předmětné problematice můžete navštívit https://www.youronlinechoices.com/cz/

 

Toto Oznámení o Ochraně osobních údajů nabylo účinnosti dne 01/10/2018

INTERNETBANKING